Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

 1. Identifikácia Dodávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov – spoločnosti BAZÉNY APEX MK s. r. o., so sídlom Bielocerkevská ul. Č 19, 040 22 Košice, identifikačné číslo 46 937 382, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I vo vložke č. 31184/V, oddiel Sro konajúca konateľom Martinom Karafom, mobil: +421949476777, e-mail: bazenyapex@bazenyapex.sk.
 2. Dodávateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOOU“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
 3. Pri uzatváraní zmlúv spracúva Dodávateľ osobné údaje Spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru/poskytnutí služby. Dodávateľ spracúva osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dodávateľ spracúva osobné údaje Spotrebiteľa po dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Spotrebiteľa, najneskôr do doby požadovanej osobitnými právnymi predpismi. Dodávateľ po skončení doby spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Spotrebiteľa.
 4. Dodávateľ súčasne oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov Spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu, a to plnenia zmluvy príp. uplatnenia reklamácie ako príjemcom: spoločnosti Compass Europe s. r. o., Poľná č. 4, 903 01 Senec, IČO 35 890 495, iným dodávateľom a servisným partnerom, kuriérskym a prepravným spoločnostiam, externým poskytovateľom účtovných a právnych služieb, súdom a orgánom verejnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Dodávateľa.
 5. Spotrebiteľ má právo:
  a) požadovať prístup k svojim osobným údajom,
  b) na opravu osobných údajov,
  c) na vymazanie osobných údajov,
  d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  e) na prenosnosť osobných údajov,
  f) namietať spracúvanie osobných údajov.
 6. Dodávateľ vyhlasuje, že cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko) alebo medzinárodným organizáciám nevykonáva a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.
 7. Ak sa Spotrebiteľ domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jeho práva, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so ZoOOU.